1

Лист Мінфіну України “Про розгляд окремих питань реалізації норм Закону № 2435-IX” від 22.09.2022 р. № 41010-06-5/21480

Законом України від 19.07.2022 № 2435-IX “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі — Закон № 2435) внесені зміни до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі — Закон).

Закон № 2435 набрав чинності 10.08.2022.

Зокрема, підпунктом 2 пункту 8 Закону № 2435 передбачено, що материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі — МСФЗ).

Відповідно до Закону облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

Підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються, зокрема, на принципі послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі — НП(С)БО), МСФЗ та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Згідно із Законом підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики, за МСФЗ.

Водночас слід зазначити, що крім випадків, коли обов’язковість застосування МСФЗ встановлена законодавством, Законом також передбачено добровільне застосування МСФЗ.

Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (далі — МСФЗ 1).

З урахуванням вищенаведеного та на виконання положень Закону датою переходу на МСФЗ для материнських підприємств груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, та материнських підприємств великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, які відповідно до вимог Закону вперше застосовуватимуть МСФЗ, є 01.01.2023. Також такі підприємства можуть прийняти рішення обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2022.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2023:

  • проміжна фінансова звітність та річна фінансова звітність за 2023 рік для подання користувачам такої звітності згідно із законодавством складається за вимогами НП(С)БО;
  • для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за період з початку переходу на МСФЗ звіт про фінансовий стан на дату переходу на 01.01.2023 та на дати проміжної фінансової звітності протягом 2023 року складаються за вимогами МСФЗ для формування порівняльної інформації за попередній звітний період для фінансової звітності за 2024 рік, яка буде складатися за МСФЗ;
  • для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2023 рік і першого повного комплекту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2024 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні станом на 31.12.2024, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
  • у попередній фінансовій звітності за звітні періоди 2023 року не наводиться порівняльна інформація за 2022 рік (крім звіту про фінансовий стан);
  • перший повний комплект фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за МСФЗ, за 2024 рік має містити інформацію у звіті про фінансовий стан на 01.01.2023, 31.12.2023, 31.12.2024, і звіт про сукупні доходи, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі за 2024 рік, порівняльну інформацію за 2023 рік та відповідні примітки.

Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні звіту про фінансовий стан на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Згідно із пунктом 7 Закону № 2435 для цілей Закону групи (група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств)) поділяються на малі, середні або великі.

Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов’язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

Якщо на дату складання річної консолідованої фінансової звітності група, показники річної консолідованої фінансової звітності якої протягом двох років поспіль (за звітний рік та рік, що передує звітному) не відповідають критеріям групи, до якої вона віднесена, така група відноситься до відповідної групи, критеріям якої відповідають показники річної консолідованої фінансової звітності за результатами звітного періоду.

На виконання вимог Закону за результатами складання річної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік материнське підприємство повинно визначити, до якої саме категорії відноситься група.

Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
(засновникам) відповідно до установчих документів, якщо іншого не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність та консолідована фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів госпо­дарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків — Національним банком України.

Оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом із відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на вебсторінці або вебсайті (у повному обсязі) підприємства здійснюється у строки, визначені частиною третьою статті 14 Закону.

Зокрема, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ), зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за МСФЗ, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Таким чином, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ), мають оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за МСФЗ, разом з аудиторським звітом, починаючи з фінансової звітності за 2024 рік — у разі визначення дати переходу на МСФЗ 01.01.2023, або за 2023 рік — у разі визначення дати переходу на МСФЗ 01.01.2022, у строки, визначені частиною третьою статті 14 Закону.

Водночас відповідно до Закону України від 19.07.2022 № 2436-IX “Про внесення змін до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни” юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення.

<…>

Заступник Міністра
Світлана ВОРОБЕЙ