1

Виплата зарплати з відсотків за депозитом: чи вціліє неприбутковий статус

Чи можуть профспілки витратити на зарплату штатних працівників доходи від відсотків за депозитним вкладом, не втративши водночас статусу неприбуткового підприємства?

Запитання з редакційної поштиВІДПОВІДЬ: Так, можуть. Неприбутковий статус у цьому разі має вціліти. Пояснимо.Вимоги до неприбутківця

Почнемо з того, що неприбутковою з метою обкладення податком на прибуток підприємств є організація, яка одночасно відповідає таким вимогам (пп. 133.4.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ):

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • її установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. На виконання цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
  • її установчі документи передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (внаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовують суто для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

У разі недотримання перелічених вимог неприбуткова організація зобов’язана подати в місячний строк звіт неприбутківця, а також зазначити в ньому та сплатити суму самостійно нарахованого зобов’язання з податку на прибуток. Далі таку організацію виключають з Реєстру неприбуткових установ та вважають платником податку на прибуток на загальних підставах (пп. 133.4.3 ПКУ).

Облік депозиту

За договором банківського вкладу банк відкриває підприємству вкладний (депозитний) рахунок (ст. 1058 ЦКУ). Гроші на депозитний рахунок підприємство перераховує зі свого поточного рахунку, а після закінчення строку дії договору банківського вкладу банк повертає їх на поточний рахунок.

Проценти, нараховані банком клієнту (у нашому випадку — неприбутковій організації) за депозитним вкладом, теж зараховують на його поточний рахунок.

Облік основної суми депозиту залежить від його виду:

1) депозит до запитання — це кошти підприємства (п. 3 р. І НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”), тому основну суму такого депозиту обліковують на субрахунку 313 “Інші рахунки у банку в національній валюті”;

2) депозит строковий залежить від терміну його повернення:

  • якщо в строк до одного року — на субрахунку 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”;
  • якщо в строк більш як 12 місяців із дати балансу — на субрахунку 184 “Інші необоротні активи”.

Проценти за депозитом, що підлягають одержанню, обліковують на субрахунку 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” з одночасним визнанням доходу (п. 20 НП(С)БО 15 “Дохід”).

Нагадаємо, проценти (як плата за користування активами підприємства іншою стороною) визнають доходом у тому звітному періоді, до якого вони належать, з огляду на базу їх нарахування і строк користування відповідними активами (з урахуванням економічного змісту відповідної угоди).

Проценти, нараховані на кошти, розміщені на депозиті на вимогу, відображають з-поміж інших операційних доходів (субрахунок 719 “Інші доходи від операційної діяльності”).

Проценти за строковими депозитами показують у складі фінансових доходів на субрахунку 733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

Як зазначалося вище, доходи (прибутки) неприбуткової організації (усі — не лише від основної, а й від фінансової діяльності) належить використовувати суто для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Спрямування депозитних відсоткових доходів на виплату зарплати працівникам профспілки вжодне не порушує вимог до неприбуткових організацій, перелічених у п. 133.4 ПКУ, адже процентний дохід — це прозоро й легально одержані кошти, зараховані на поточний рахунок профспілки.

Виплата заробітної плати профспілкою з поточного рахунку, де в т.ч. зберігаються кошти, одержані як процентні доходи від банківського вкладу (депозиту), вважаємо, не порушує вимог, перелічених у пп. 133.4.1 та пп. 133.4.2 ПКУ. Тому, на нашу думку, процентний дохід із депозиту можна скерувати на виплату заробітної плати працівникам проф­спілки без ризику втратити статус неприбуткової організації.

Антоніна КУРИЛЕНКО,
консультант з обліку та оподаткування, м. Київ

#НеприбутковіОрганізації, #зарплата, #депозит, #НеприбутковийСтатус